רשות הגבלים עסקיים

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

מכרזים

 

מכרז פומבי 05/2017

למתן שירותי הקמה ותפעול מערכת לניהול פניות הציבור ברשות הגבלים עסקיים

 

רשות הגבלים עסקיים, מפרסמת בזאת מכרז פומבי לקבלת הצעות לאספקת מערכת לניהול ולטיפול בפניות ציבור ומתן שירותי ביצוע שיפורים ושינויים, אחריות ותחזוקה עבורה, כולל – אפיון, התאמה, התקנה, הדרכה, הכנסה לפעולה, הטמעה, ביצוע שיפורים ושינויים ותחזוקה ברשות ההגבלים העסקיים, הפתרון הנדרש יהיה על בסיס של תוכנה קיימת (תוכנת מדף ולא פיתוח ייעודי עבור הרשות) וביצוע התאמות ספציפיות עבור הרשות

מועד אחרון להגשת ההצעות 31/08/2017

ההצעה תוגש בצירוף כל המסמכים הנדרשים, כמפורט במכרז.

 

למכרז המלא

 

בהמשך לפנייתכם למתן שאלות הבהרה בנושא המערכת, להלן התשובות:

 

תשובות

תשובות למרכז סבב ב:

http://www.antitrust.gov.il/images/מענה סבב ב.pdf