רשות התחרות

קישורים מהירים

מכרז פומבי 05/2017 למתן שירותי הקמה ותפעול מערכת לניהול פניות הציבור ברשות הגבלים עסקיים

 

מכרז 01/2016

 

מכרז פומבי 05/2017

למתן שירותי הקמה ותפעול מערכת לניהול פניות הציבור ברשות הגבלים עסקיים

 

רשות הגבלים עסקיים, מפרסמת בזאת מכרז פומבי לקבלת הצעות לאספקת מערכת לניהול ולטיפול בפניות ציבור ומתן שירותי ביצוע שיפורים ושינויים, אחריות ותחזוקה עבורה, כולל – אפיון, התאמה, התקנה, הדרכה, הכנסה לפעולה, הטמעה, ביצוע שיפורים ושינויים ותחזוקה ברשות ההגבלים העסקיים, הפתרון הנדרש יהיה על בסיס של תוכנה קיימת (תוכנת מדף ולא פיתוח ייעודי עבור הרשות) וביצוע התאמות ספציפיות עבור הרשות

מועד אחרון להגשת ההצעות 31/08/2017

ההצעה תוגש בצירוף כל המסמכים הנדרשים, כמפורט במכרז.

 

למכרז המלא