רשות התחרות

קישורים מהירים

24/05/18
501511

דברי הסבר לטיוטת נוסח כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים שאינם אופקיים) (הוראת שעה), התשע"ח-2018

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
24/05/2018

י' בסיוון, התשע"ח

24 במאי, 2018

 

דברי הסבר לטיוטת נוסח כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים שאינם אופקיים) (הוראת שעה), התשע"ח-2018

בהתאם להוראות סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 בכוונת הממונה על הגבלים עסקיים לחדש את כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים שאינם אופקיים ואין בהם כבילות מחיר מסוימות), התשע"ג-2013 כך שיוארך תוקפם ב-5 שנים נוספות וכן לערוך בהם מספר תיקונים נחוצים.

במסגרת תיקון הכללים, תתוקן הגדרת מתחרים בכללים כך שאלו יוגדרו בהתאם לאמור להלן:

"מתחרים" - לרבות כל אחד מאלה:

(1) מי שבתקופת קיומו של ההסדר הכובל, כולה או חלקה, או במהלך שלוש השנים שקדמו לו, התקיימו ביניהם יחסי תחרות;                                                       

 (2)   מי שבתקופת קיומו של ההסדר הכובל, כולה או חלקה, סיפקו או רכשו טובין שהם תחליפיים בעיני הצרכן;

 (3)   על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), לא יראו כמתחרים ספק של טובין ורוכש של הטובין מהספק לשם שיווקם, בשל כך בלבד שרוכש הטובין עוסק בשיווק הטובין שרכש מהספק;

 (4) מי שסביר שהיו מתחרים, כאמור בפסקה (1) או בפסקה (2), אלמלא ההסדר הכובל, או מי שמסוגלים להתחרות באופן מיידי שלא על ידי רכישת פעילות קיימת של ייצור או שיווק או מי שגילו דעתם בביצוע הכנות לייצור או להספקה של טובין מתחרים או בדרך אחרת כי בדעתם להתחיל להתחרות במועד קרוב או מי שסביר שיעשו כן;

 (5)   מי שההסדר הכובל נועד להגביל את היותם מתחרים כאמור בפסקה (1) או בפסקה (2);

לעניין הגדרה זו לא תחול הגדרת "טובין תחליפיים" שבכללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות), התשס"ו-2006."

 

בנוסף, בכוונת הממונה לערוך תיקון בסעיף 2 לכללים כך שפטור הסוג יוכל לחול גם על הסדרים הכוללים כבילת מחיר, כל עוד ההסדר עומד ביתר התנאים המפורטים בפטור.