רשות התחרות

קישורים מהירים

06/08/18
501556

דברי הסבר לטיוטת נוסח כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר) (הוראת שעה), התשע"ח-2018

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
06/08/2018
סוג חקיקה:
כללים

כ"ה באב, התשע"ח

06 באוגוסט, 2018

 

דברי הסבר לטיוטת נוסח כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר) (הוראת שעה), התשע"ח-2018

בהתאם להוראות סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 (להלן: "החוק") בכוונת הממונה על הגבלים עסקיים לחדש את כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר) (מס' 2), התשע"ד-2013 (להלן: "פטור הסוג") כך שיוארך תוקפם ב-5 שנים נוספות וכן לערוך בהם מספר תיקונים נחוצים.

במסגרת תיקון הכללים, יתווסף לפטור הסוג סעיף 7א, אשר ייקבע כי מבלי לגרוע מן הפטורים הקבועים בסעיפים 2, 4, 5 ו-6 לפטור הסוג, הסדר בין מובילים באוויר יהיה פטור מן החובה לקבל אישור של בית הדין להגבלים עסקיים, אם התקיימו לגביו התנאים שלהלן:

(1)     עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בהסדר כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו;

(2)     הכבילות שבהסדר אינן מגבילות את התחרות בחלק ניכר של השוק המושפע מן ההסדר, או שהן עלולות להגביל את התחרות בחלק ניכר משוק כאמור, אך אין בהן כדי לפגוע פגיעה משמעותית בתחרות בשוק כאמור. 

תנאים אלה דומים לתנאים הקבועים בסעיף 15א לחוק ופוטרים הסדרים בין מובילים באוויר כל עוד אלו אינם פוגעים פגיעה של ממש בתחרות ועיקרם איננו בהפחתת התחרות. כך למעשה, לאחר תיקון פטור הסוג, הסדר בין מובילים באוויר יוכל להיות פטור מקבלת אישור בית הדין להגבלים עסקיים בין אם עמד במבחנים המנויים ביחס לסוגי הסדרים שונים בסעיפים 5,4,2 ו-6 ובין אם אין בהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות ועיקרו איננו בפגיעה בתחרות.

בנוסף, יבוטל סעיף 3 לפטור הסוג. סעיף 3 הקיים פוטר את מרבית הסדרי חכירה בין מובילים באוויר אם אין בהם כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות. כיוון שלאחר תיקון פטור הסוג, כלל ההסדרים שבין מובילים באוויר יהיו נתונים לבחינה מהותית של מידת הפגיעה בתחרות הנובעת מהם (וזאת מעבר לאפשרות שההסדרים יעמדו במבחנים הטכניים המנויים בסעיפים 5,4,2 ו-6), ההתייחסות הפרטנית להסדרי חכירה מתייתרת.

כן יוסף סעיף משנה 7(ג) הקובע כי פטור לפי סעיפים 5,4,2 ו-6  לא יחול ביחס להסדר שעיקרו בהפחתת התחרות או שכולל כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.  

לכשיושלם תיקון פטור הסוג שוקלת הממונה לבטל את כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר שעניינם שיווק קיבולת טיסה ליעדים הכפופים להסכמי שמיים פתוחים), התשע"ג-2012 (להלן: "פטור הסוג שמיים פתוחים"). זאת משום שלאור התיקון נוצרת לכאורה כפילות. ההסדרים שפטור הסוג שמיים פתוחים עוסק בהם כלולים בכלל הסדרים בין מובילים באוויר והמבחן הנדרש על מנת שהסדרים אלו יהיו פטורים על פי שני פטורי הסוג הוא מבחן זהה.