רשות הגבלים עסקיים

קישורים מהירים

10/07/17
501279

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים שעניינם ייצוא של ציוד ביטחוני מחוץ למדינת ישראל) (הוראת שעה), תשע"ז-2017

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
10/07/2017
סוג חקיקה:
תקנות

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים שעניינם ייצוא של ציוד ביטחוני מחוץ למדינת ישראל) (הוראת שעה), תשע"ז-2017

 

 

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – הגבלים עסקיים – פטורי סוג

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

פטור מקבלת אישור

Go

2

סעיף 3

תוקף הכללים

Go

2

 

 

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים שעניינם ייצוא של ציוד ביטחוני מחוץ למדינת ישראל) (הוראת שעה), תשע"ז-2017*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 (להלן – החוק), ובאישור הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מתקינה כללי פטור סוג אלה:

Text Box: הגדרות1.    בכללים אלה –

           "הליך רכש" – לרבות פיתוח, מחקר, ניסוי, ייצור, שיווק, תחזוקה, תיקונים או השבחה של ציוד בטחוני;

           "הסדר לייצוא ציוד ביטחוני" – הסדר שעניינו התקשרות עם מזמין זר, לרבות הסדר שעניינו התמודדות על חוזה התקשרות כאמור ולרבות פעולות הכנה ועזר הנדרשות לתכלית זו;

           "מזמין זר" – ממשלה או גורם זר המנהל, או עשוי לנהל, בין במישרין ובין באמצעות מדינת ישראל, הליך רכש של ציוד ביטחוני לשם אספקתו מחוץ לישראל ולשימוש בו מחוץ לישראל על ידי ממשלה זרה או גורם זר;

           "מידע חדש" – מידע, לרבות מידע המוגן בזכויות קניין רוחני, אשר פותח במסגרת מיזם משותף בין הצדדים להסדר לייצוא ציוד ביטחוני;

           "צד להסדר" – לרבות אדם קשור לו;

           "ציוד ביטחוני" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על ייצוא ביטחוני, התשס"ז-2007 (להלן – חוק הפיקוח), ולרבות ידע ביטחוני ושירות ביטחוני, כהגדרתם בחוק הפיקוח.

Text Box: פטור מקבלת אישור2.    הסדר לייצוא ציוד ביטחוני מחוץ למדינת ישראל פטור מן החובה לקבל את אישור בית הדין להגבלים עסקיים, אם התקיימו לגביו כל אלה:

(1)  עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות בישראל או במניעתה ואין בהסדר כבילות שעניינן פעילות הצדדים להסדר בישראל, שאינן נחוצות למימוש עיקרו;

(2)  הכבילות שבהסדר אינן מגבילות את התחרות בחלק ניכר של שוק בישראל המושפע מן ההסדר, או שהן עלולות להגביל את התחרות בחלק ניכר משוק כאמור, אך אין בהן כדי לפגוע פגיעה משמעותית בתחרות בשוק כאמור;

(3)  ההסדר אינו מגביל צד לו מלהשתמש במידע חדש שבבעלותו המלאה או בבעלותו המשותפת עם אחר, לרבות עם צד להסדר, לרבות לשם שיווקו או לשם פיתוח מוצרים חדשים או מידע נוסף; ואולם הצדדים להסדר רשאים להסכים על תגמול הוגן לבעל זכות במידע החדש בעד שימוש בו על ידי צד להסדר;

(4)  המגעים בין הצדדים להסדר והפעולות הננקטות במסגרתו ייעשו באופן המצמצם, ככל האפשר, כל חשש להפחתת התחרות בישראל.

Text Box: תוקף הכללים3.    תוקפם של כללים אלה חמש שנים מיום פרסומם.

 

 

י"ז בסיוון התשע"ז (11 ביוני 2017)                                     מיכל הלפרין

                                                                                                        הממונה על הגבלים עסקיים


הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 


* פורסמו ק"ת תשע"ז מס' 7836 מיום 10.7.2017 עמ' 1347.