רשות התחרות

קישורים מהירים

31/05/99
5000758

התנגדות למיזוג בין:
תוכנה לעניין בע"מ
קו מנחה שירותי מידע ותקשורת בע"מ

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
31/05/1999
חברות:
תוכנה לעניין בע"מ
קו מנחה שירותי מידע ותקשורת בע"מ
 

 

החלטהבתיקמזג:2969 

תוכנהלענייןבע"מ

קומנחהשירותימידעותקשורתבע"מ

 

 

 

 

 

 

 

בהתאםלסעיף20(ב)לחוקההגבליםהעסקייםהתשמ"ח1988(להלן- "החוק"),אנימודיעעלהתנגדותילמיזוגשלהחברותכמפורטלהלן:

 

מספרהתיק

שמותהחברותהמתמזגות

 

 

מזג:2969

תוכנהלענייןבע"מ

קומנחהשירותימידעותקשורתבע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             ד"ר דודתדמור

                                                                                    הממונה עלהגבליםעסקיים

 

 

ירושלים, ט"זסיון, תשנ"ט

               31מאי,1999