רשות הגבלים עסקיים

קישורים מהירים

16/08/17
501292

החלטה בדבר מתן פטור מאישור הסדר כובל בין:
פ.ק. אלקטרה בע"מ
וקבוצת קורץ הכוללת את מר אבנר קורץ, מר אורי קורץ, מר עמוס קורץ, גב' הילה קורץ וגב' איה קורץ

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
16/08/2017

 

החלטה לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988

בדבר מתן פטור מאישור בית הדין להסדר כובל

להסדר שבין פ.ק. אלקטרה בע"מ וקבוצת קורץ הכוללת את מר אבנר קורץ, מר אורי קורץ, מר עמוס קורץ, גב' הילה קורץ וגב' איה קורץ

א.                פתח דבר

לפניי בקשה למתן פטור לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 (להלן: "חוק ההגבלים העסקיים") להסדר בין פ.ק. אלקטרה בע"מ (בהקמה) (להלן: "פ.ק. אלקטרה") לבין קבוצת קורץ הכוללת את מר אבנר קורץ, מר אורי קורץ, מר עמוס קורץ, גב' הילה קורץ וגב' איה קורץ (להלן: "קבוצת קורץ"), הכולל כבילה הנלוות למיזוג בין פ.ק. אלקטרה, פ.ק. גנרטורים וציוד בע"מ פ.ק. מערכות כח בע"מ, הזרם אנרגיה בע"מ ואל-רם גנרטורים בע"מ. המיזוג אושר על ידי ביום 16 באוגוסט 2017.

לאחר שבחנתי את ההסדר ואת הכבילות המצויות בו, כמו גם את השפעתם האפשרית על התחרות בשווקים הרלוונטיים ולאחר שנועצתי בוועדה לפטורים ולמיזוגים, שוכנעתי כי הכבילות שבהסדר אינן מגבילות את התחרות בחלק ניכר של השוק, עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה, ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו. מטעמים אלו מצאתי כי יש להעניק לצדדים פטור לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים מהנימוקים שיפורטו להלן.

ב.                 ההסדר והצדדים לו

פ.ק. אלקטרה היא חברה בהקמה אשר צפויה להיות מוחזקת בידי אלקטרה בע"מ (להלן: "אלקטרה") (51%) ובני משפחת קורץ. אלקטרה היא חברה ציבורית בבעלות אלקו בע"מ (53.14%), הציבור (30.8%) ובעלי מניות נוספים. אלקטרה פעילה בתחומים של ייזום נדל"ן, אחזקת מבנים ובפרויקטים של זכיינות.

קבוצת קורץ כוללת את מר עמוס קורץ, מר אורי קורץ, מר אבנר קורץ, גב' הילה וגב' איה קורץ, כולם בני משפחת קורץ.

מר עמוס קורץ, מר אורי קורץ ומר אבנר קורץ הם אחים (להלן: "האחים קורץ"). האחים קורץ פועלים במשותף, בזהות אינטרסים וכדבוקה אחת משך שנים ארוכות ובכלל זה בשרשור חברות האחזקות של הפעילות הנמכרת לפ.ק. אלקטרה. גברת הילה קורץ וגברת איה קורץ הן בנותיו של מר עמוס קורץ.

 

עסקת המיזוג כוללת שני הסכמים: במסגרת ההסכם הראשון רוכשת פ.ק. אלקטרה את פעילותן בתחום הגנרטורים של פ.ק. גנרטורים וציוד בע"מ, פ.ק. מערכות כוח בע"מ והזרם אנרגיה בע"מ. במסגרת ההסכם השני רוכשת פ.ק. אלקטרה 100% ממניות אל-רם גנרטורים בע"מ. שאר פעילותיה של פ.ק. גנרטורים אינו נכלל בעסקת המיזוג ולא יועבר לשליטת פ.ק. אלקטרה.

במסגרת הסכמים אלו מתחייב כל אחד מיחידי קבוצת קורץ לא להיות מעורב בתחום הפעילות הנרכשת במסגרת עסקת המיזוג בכל התקופה בה יחזיקו מי מיחידי קבוצת קורץ (ביחד, כולם או חלקם), וכל תאגיד הנשלט על ידי מי מהם, בשיעור של 20% ומעלה ממניות פ.ק. אלקטרה או בזכות למנות דירקטור, וכן במהלך 4 שנים לאחר שפחתו החזקות אלה משיעור של 20%. בכלל זה, מתחייב כל אחד מיחידי קבוצת קורץ לא לפנות, לשדל או להעסיק מי ממועסקי פ.ק. אלקטרה אשר יועסקו בה ממועד השלמת העסקה ואילך (להלן: "ההתחייבות לאי תחרות").

ג.                  השפעת ההסדר על התחרות

דיני ההגבלים העסקיים מכירים בצורך להגן על האינטרס הלגיטימי של צדדים להבטיח שעסקת מיזוג לא תרוּקן מתוכן על ידי תחרות בנכס הנמכר מצדו של המוכר בסמוך לאחר המיזוג, וכי התמורה תגלם את מלוא שוויו של הממכר. משכך סעיף 3 לכללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג לכבילות נלוות למיזוגים), תשס"ט-2009 (להלן: "פטור הסוג") פוטר מן החובה לקבל את אישור בית הדין להגבלים עסקיים בגין התחייבותו של בעל זכויות בעסק, המוכר זכויותיו או חלקן, שלא להתחרות בעסק הנמכר, בכפוף לתנאים המנויים בו.

על פי הוראת סעיף 3(2)(א) לפטור הסוג, תקופת אי התחרות תעמוד לכל היותר על ארבע שנים מהיום שבו פחת חלקו של המוכר בעסק הנרכש במיזוג מ-20% או מהיום שבו פגה זכותו של המוכר למנות דירקטור בעסק הנרכש במיזוג, לפי המוקדם.

במקרה שלפניי התבקשתי ליתן פטור להתחייבות לאי תחרות של יחידי קבוצת קורץ. כאמור, מדובר בבני משפחה מדרגה ראשונה הפועלים במשותף כדבוקה אחת באמצעות חברות אחזקות שונות הנמצאות בבעלותם. במסגרת עסקת המיזוג אף חלות מגבלות שונות על האפשרות של יחידי קבוצת קורץ להעביר את אחזקותיהם בפ.ק. אלקטרה לצדדים שלישיים במנותק מיתר יחידי הקבוצה. 

שוכנעתי כי הטעמים המצדיקים את מתן הפטור במקרה זה, הם אותם הטעמים אשר עומדים בבסיסו של פטור הסוג. החלתה של ההתחייבות לאי התחרות על קבוצת קורץ היא סבירה בהתחשב בזהות האינטרסים הטבעית שלהם הנובעת מקרבתם המשפחתית, נוכח התנהלותם העסקית המשותפת, וכן בשל מעורבותם והיכרותם עם הפעילויות הנמכרות.

בנסיבות אלו, ההתחייבות לאי התחרות נועדה לשמר את ערכן הכלכלי של הפעילויות הנמכרות, והצורך בה נובע מעצם עסקת המיזוג ונחוץ לביצועה. במקרה זה, הכבילה שבהסכם אף תואמת את פרק הזמן הקבוע בפטור הסוג.

מן הטעמים המפורטים לעיל, ובשים לב לכך שעסקת המיזוג בין הצדדים אושרה על ידי מחמת שלא עוררה חשש לפגיעה משמעותית בתחרות, מצאתי לנכון להעניק פטור כמבוקש.

מבלי לגרוע מהפטור אוסיף כי בנסיבות העניין, נוכח זהות האינטרסים בין יחידי הקבוצה, קרבתם המשפחתית ופעילותם העסקית כדבוקה אחת ניתן לראות בקבוצת קורץ כ"מוכר" אחד לעניין פטור הסוג. בנסיבות אלה, ובנסיבות דומות להן, הסדר מסוג זה, יהיה פטור אף על פי פטור הסוג, בתנאי שהוא עומד בהגבלות הקבועות בו.

 

ד.                 סוף דבר

לאחר שנועצתי בוועדה לפטורים ומיזוגים, ראיתי לנכון להשתמש בסמכות הנתונה לי בסעיף 14 לחוק ולהעניק את הפטור המבוקש.

בהתאם לסעיף 15(א) לחוק ההגבלים העסקיים נתונה החלטתי זו לערר בתוך 45 יום בפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל עליו ניתן הפטור.

 

 

מיכל הלפרין

 

הממונה על הגבלים עסקיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ירושלים, ‏כ"ד אב, תשע"ז

‏16 אוגוסט, 2017