רשות הגבלים עסקיים

קישורים מהירים

30/08/17
501294

החלטה בדבר מתן פטור מאישור הסדר כובל להסכם בין:
Beckton-Dickinson Israel LTD
ובקטלאב דיאגנוסטיקה בע"מ

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
30/08/2017

החלטה לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בדבר מתן פטור מאישור הסדר כובל

להסכם בין Beckton-Dickinson Israel LTD ובקטלאב דיאגנוסטיקה בע"מ

 

1.      {C}{C}פתח דבר

 

לפני בקשה למתן פטור לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח-1988 (להלן: "חוק ההגבלים העסקיים"), להסדר כובל בין Beckton-Dickinson Israel LTD. (להלן: "BD") ובקטלאב דיאגנוסטיקה בע"מ (להלן: "בקטלאב"). בקשת הפטור נוגעת לתניות אי תחרות שנקבעו אגב הסכם מיזוג בין BD לבקטלאב, אשר אושר על-ידי ביום 30.8.17 (להלן: "המיזוג").

לאחר שבחנתי את ההסדר ואת הכבילות המצויות בו, כמו גם את השפעתם האפשרית על התחרות בשווקים הרלוונטיים, ולאחר שנועצתי עם הוועדה לפטורים ולמיזוגים, שוכנעתי כי הכבילות שבהסדר אינן פוגעות פגיעה של ממש בתחרות בשווקים המושפעים ממנו, כי עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה וכי אין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו. על כן, מצאתי כי ההסדר ראוי לפטור לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, בשל הנימוקים שיפורטו להלן.

2.      {C}{C}ההסדר והצדדים לו

 

BD היא חברת בת ישראלית של חברת BD Switzerland s.a.r.l- חברת טכנולוגיה רפואית בינלאומית אשר מייצרת, מפתחת ומוכרת מכשור וציוד רפואי. החברה פעילה בתחום המוצרים הרפואיים דוגמת זריקות ועירויים, טיפולי סוכרת, איסוף דם, ריאגנטים וציוד מחקר ומוצרי דיאגנוסטיקה שונים. עד כה החברה לא פעלה באופן ישיר בישראל. BD שיווקה והפיצה את מוצריה בישראל דרך משווקים מפיצים מקומיים – בקטלאב ו-ע. לפידות פרמצויטיקלס בע"מ (להלן: "לפידות").

בקטלאב היא חברה פרטית אשר נמצאת בבעלותה המלאה של חברת לפידות אשר מוחזקת על ידי מר עמי לפידות (99%) וגב' גילה לפידות (1%). בקטלאב פעילה בשיווק ובמכירת מוצריה של BD בישראל ואינה מוכרת מוצרים של חברות אחרות. לפידות משווקת, מוכרת ומפיצה מוצרים רפואיים ממגוון חברות רפואיות ברחבי העולם ועסקה בין היתר בהפצה של מוצרי BD.

במסגרת הסכם המיזוג, הוסכם כי BD תרכוש את כלל נכסיה של חברת בקטלאב וחלק מנכסיה של לפידות הקשור בהפצת מוצריBD  בישראל. בנוסף, בהסכם הייעוץ, הנספח להסכם המיזוג, הוסכם כי לפידות תעניק ל-BD  שירותי ייעוץ באמצעות מר לפידות (להלן: "הסכם הייעוץ").

 

 

3.      {C}{C} הכבילות והשפעתן על התחרות

 

הצדדים פנו בבקשה זו בגין הוראות הכלולות בהסכם המיזוג ובהסכם הייעוץ, לפיהן לפידות ומר לפידות התחייבו כי לא יתחרו ב- BD בהפצה של מוצרים המתחרים במוצריה של BD, מושא עסקת המיזוג.

תניית אי התחרות בהסכם המיזוג תעמוד בתוקפה במשך ארבע שנים מתאריך ההשלמה של עסקת המיזוג. תניית אי התחרות בהסכם הייעוץ תחול עד תום התקופה שנקבעה בהסכם המיזוג, או עד פקיעת תוקפו של הסכם הייעוץ (הסכם הייעוץ יהיה בתוקף למשך שנתיים אך ניתן להאריכו לתקופות נוספות עד חמש שנים) – התקופה הארוכה מבין השתיים.

ככלל, כבילת אי תחרות, החלה על מוכר נכס, ובפרט על מוכר נכס המועסק בעסק הנרכש לאחר המיזוג,{C}{C}[1]{C}{C} נועדה למנוע מצב בו לאחר מיזוג יתחרה המוכר בנכס הנמכר, וירוקן בכך את העסקה מתוכנה הכלכלי. כבילות אלו הן דפוס עסקי מקובל המשמש לשימור ערכו הכלכלי של נכס שנמכר. במקרים רבים חוסות כבילות מעין אלו תחת כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג לכבילות נלוות למיזוגים) התשס"ט-2009 (להלן: "פטור הסוג"). אף משך הכבילות בעניינו אינו עולה על התקופות המצוינות בפטור הסוג. נוכח האמור שוכנעתי כי עיקרו של ההסדר אינו בהגבלת התחרות או במניעתה וכי אין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בנוסף, הצדדים ציינו בפניי כי כבילות אי התחרות אינן מגבילות את לפידות מלהמשיך ולשווק ולהפיץ מוצרים ששיווקה עובר לעסקת המיזוג.

מאחר שבדיקת המיזוג העלתה כי בתחומי הפעילות לגביהם התחייבו לפידות ומר לפידות לאי תחרות, קיימים מתחרים רבים בנסיבות אלה, אני סבורה כי אין בכבילות אי התחרות כדי לפגוע פגיעה משמעותית בתחרות.

הצדדים טענו בפני כי נוכח הקושי של BD לאמוד את נתח השוק המדויק שלה במוצרים הרפואיים מושא העסקה, והאפשרות שנתח השוק שלה בסוגי מוצרים מסוימים עולה על 50%, נראה כי קיים ספק בדבר תחולתו של פטור הסוג. מטעם זה ראיתי לנכון להידרש לבקשת הפטור.

 

נוכח הדברים האמורים, אני מוצאת לנכון ליתן את הפטור המבוקש.

 

 

 

4.      {C}{C}סוף דבר

 

לאחר שנועצתי עם הוועדה לפטורים ולמיזוגים, ראיתי לנכון להשתמש בסמכות הנתונה לי בסעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים ולהעניק את הפטור המבוקש. בהתאם לסעיף 15(א) לחוק ההגבלים העסקיים נתונה החלטתי זו לערר בפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל עליו ניתן הפטור.

 

   מיכל הלפרין

הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, ‏‏ח' אלול תשע"ז             

             ‏‏30 אוגוסט 2017

 


{C}{C}[1]{C}{C} לעניין זה אציין כי העסקת המוכר בעקיפין, באמצעות חברה שבשליטתו, אינה שוללת את תחולת פטור הסוג. ראו למשל: החלטה לפי סעיף 14 לחוק בדבר מתן פטור מאישור הסדר כובל להסכם בין מפעל לציפוי מתכות כרומניקל חברה בע"מ, גרין קואט אגודה שיתופית חקלאית בע"מ וגרין קואט שותפות כללית (בייסוד) (7.4.16) הגבלים עסקיים 500958.