רשות התחרות

קישורים מהירים

02/01/18
501458

החלטה בדבר פטור מאישור הסדר כובל להסכם בין:
White Mountains Investments (Luxemburg) S.a.r.l
דיוויד שילד סוכנות לביטוח חיים (2000) בע"מ,
ק.אומני בע"מ וגדקס בע"מ

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
02/01/2018

החלטה לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 בדבר מתן פטור מאישור הסדר כובל להסכם בין White Mountains Investments (Luxemburg) S.a.r.l, דיוויד שילד סוכנות לביטוח חיים (2000) בע"מ, ק.אומני בע"מ וגדקס בע"מ

 

1.      פתח דבר

 

לפני בקשה למתן פטור לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח-1988 (להלן: "חוק ההגבלים העסקיים"), להסדר כובל בין White Mountains Investments (Luxemburg) S.a.r.l, דיויד שילד סוכנות לביטוח חיים בע"מ, ק.אומני בע"מ וגדקס בע"מ (להלן בהתאמה: "WM", "דיוידשילד", "גדקס" ו – "ק.אומני"). בקשת הפטור נוגעת לתנית אי תחרות שנקבעה אגב הסכם מיזוג בין דיוידשילד ל-WM, אשר אושר על-ידי ביום 27.12.2017 (להלן: "המיזוג").

לאחר שבחנתי את ההסדר ואת הכבילות המצויות בו, כמו גם את השפעתם האפשרית על התחרות בשווקים הרלוונטיים, ולאחר שנועצתי עם הוועדה לפטורים ולמיזוגים, שוכנעתי כי הכבילות שבהסדר אינן פוגעות פגיעה של ממש בתחרות בשווקים המושפעים ממנו, כי עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה וכי אין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו. על כן, מצאתי כי ההסדר ראוי לפטור לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, בשל הנימוקים שיפורטו להלן.

2.      ההסדר והצדדים לו

 

WM היא חברת אחזקות ציבורית הנסחרת בבורסות בניו יורק ובברמודה ועוסקת בתחום הפיננסי, ובכלל זה בתחום הביטוח. WM היא בעלת השליטה בוובי סוכנות לביטוח בע"מ, סוכנות ביטוח ישראלית בעלת פלטפורמה אינטרנטית להשוואת מחירים ומכירת פוליסות ביטוח.

דייוויד שילד היא חברה פרטית המוחזקת בחלקים שווים על ידי גדקס וק.אומני, חברות המוחזקות במלואן על ידי מר גד חיטרון ומר אלון קצף (בהתאמה). דייוויד שילד היא סוכנות ביטוח הפועלת בתחום ביטוח הנסיעות לחו"ל לטווח ארוך (ביטוח רילוקיישן).

WM ודיוידשילד מחזיקות בחלקים שווים בפספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי (2014) בע"מ (להלן: "פספורטכארד"), הפועלת בתחום ביטוח הנסיעות לחו"ל לטווח קצר.

במסגרת עסקת המיזוג, רוכשת WM את מלוא מניותיה של גדקס בדיוידשילד, כך שק.אומני וWM- יחזיקו, לאחר המיזוג, בחלקים שווים בדיוידשילד. בנוסף, התחייבה WM למכור לק.אומני מחצית ממניותיה בפספורטכארד, באופן כזה ש-WM וק.אומני יחזיקו לאחר המיזוג כל אחת בחלקים שווים בפספורטכארד, כאשר חלק מהמניות יוחזקו במישרין וחלק בעקיפין, באמצעות החזקתן המשותפת בדיוידשילד. לבסוף, התקשרו WM וק.אומני בהסכם בעלי מניות בדיוידשילד המסדיר את זכויותיהן וחובותיהן.

3.      הכבילה והשפעתה על התחרות

 

במסגרת עסקת המיזוג, התחייבוWM  וק.אומני, וכל אדם קשור להן, שלא להתחרות בתחום ביטוח הרילוקיישן ושלא לשדל את עובדי דיוידשילד, וזאת במהלך תקופת הסכם בעלי המניות ולמשך שלושה חודשים לאחר סיום הסכם בעלי המניות או לאחר שחלקו של בעל המניות בדיוידשילד פחת מ-20%, לפי המוקדם (להלן: "תנית אי התחרות"). אציין, כי לכתחילה ביקשו הצדדים לקבוע תקופת אי תחרות ארוכה יותר של שנתיים, אולם לאחר דין ודברים, הסכימו הצדדים לקצר את התקופה לשלושה חודשים.

במקרה בו בעלי מניות בחברה מהווים למעשה שותפים פעילים בעסק, מכירים כללי ההגבלים העסקיים (פטור הסוג למיזמים משותפים), התשס"ו-2006 (להלן: "פטור הסוג למיזמים משותפים") בצורך לקבוע תנית אי תחרות בין שותפים למיזם, במטרה לתמרץ את הורי המיזם המשותף להשקיע מהונם וממרצם במיזם המשותף. במקרה זה, העלתה בדיקת רשות ההגבלים העסקיים כי למיזוג השפעות פרו תחרותיות, לאור כניסתה של WM, הפועלת בתחומי הביטוח בעולם, לתחום הביטוח בישראל ולאור כוונותיהן של קבוצת WM או קבוצת דיוידשילד לפעול כחברת ביטוח בתחום ביטוח הנסיעות לחו"ל ובתחומי ביטוח נוספים. בנסיבות אלו, ובשל יחסי השותפות שיוצר המיזוג בין ק. אומני ו-WM בדיוידשילד, אני סבור כי על אף שלא מתקיימות במקרה זה כל הוראות פטור הסוג למיזמים משותפים, נכון יהיה לאפשר לצדדים להתחייב אחד כלפי השני שלא להתחרות בדיוידשילד כל עוד חלקם אינו פוחת מ-20%.

כאמור לעיל, לא התרתי לצדדים לקבוע את תניית אי התחרות לתקופה העולה על תקופת התארגנות קצרה של שלושה חודשים לאחר סיום השותפות ביניהם. זאת, מאחר שכיום מספר המתחרים בתחום ביטוח הרילוקיישן מועט וחלקה של דיוידשילד בו משמעותי, וכן מאחר שהמועד בו תסתיים תנית אי התחרות אינו מוגבל בזמן כך שלא ניתן לצפות מה יהיו מאפייני השוק העתידי ולהעריך את השפעת תניית אי התחרות בעתיד.

נוכח הדברים האמורים, ולאחר שמצאתי לנכון לאשר את המיזוג אני מוצא לנכון ליתן את הפטור המבוקש.

4.      סוף דבר

 

לאחר שנועצתי עם הוועדה לפטורים ולמיזוגים, ראיתי לנכון להשתמש בסמכות הנתונה לי בסעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים ולהעניק את הפטור המבוקש. בהתאם לסעיף 15(א) לחוק ההגבלים העסקיים נתונה החלטתי זו לערר בפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל עליו ניתן הפטור.

 

 אורי שוורץ

מ"מ הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, ‏ט"ו בטבת, תשע"ח

‏2 בינואר, 2018