רשות התחרות

קישורים מהירים

02/05/18
501499

החלטה בדבר פטור מאישור הסדר כובל להסכם בין:
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ
Theramex HQ UK Limited

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
02/05/2018

החלטה לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 בדבר פטור מאישור הסדר כובל להסדר בין טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ לבין Theramex HQ UK Limited

1. פתח דבר

מונחת בפניי בקשה למתן פטור לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 (להלן: "החוק" או "חוק ההגבלים העסקיים") להסדר שבין טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (להלן: "טבע")  לבין Theramex HQ UK Limited (להלן: "תרמקס" וביחד "הצדדים") הנלווה לעסקת מיזוג בין הצדדים, לה נתתי את אישורי ביום 6.11.2017 (להלן: "המיזוג").[1]

לאחר שבחנתי את הכבילות מושא הבקשה, כמו גם את השפעתן האפשרית על התחרות בשווקים הרלוונטיים, ולאחר שנועצתי בוועדה לפטורים ולמיזוגים, שוכנעתי שהכבילות אינן מגבילות את התחרות בחלק ניכר של שוק המושפע מן ההסדר, כי עיקרן אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ושהן נחוצות למימוש עיקרו של ההסדר. מטעמים אלו, אשר ינומקו בהמשך, מצאתי כי כבילות אלה ראויות לפטור לפי סעיף 14 לחוק.

2. תיאור הצדדים ועסקת המיזוג

תרמקס היא חברה בשליטת קרנות CVC, שבשליטת קבוצת CVC.[2] החברות בקבוצת CVC הן גופים פרטיים העוסקים במתן שירותי ייעוץ עבור קרנות השקעות, וביניהן קרנות CVC. קרנות CVC מחזיקות במספר חברות הפעילות בעיקר באירופה, ארצות הברית ומזרח אסיה. עד למיזוג, הייתה לקבוצה פעילות בהיקף נמוך בישראל באמצעות קבוצת DSM המספקת בישראל אקרילוניטריל וסיבים.

טבע היא חברה ציבורית שעיקר מניותיה מוחזקות על ידי הציבור (כ-95%) ונסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב ובניו-יורק. טבע עוסקת בפיתוח, ייצור ומכירת תרופות גנריות ואתיות, חומרים פעילים לתעשייה הפרמצבטית ותכשירים טיפוליים. בין היתר, עוסקת טבע בייצור ושיווק מספר מוצרים לבריאות האישה, אמצעי מניעה, פוריות וגיל המעבר – בין היתר התרופות והמוצרים הבאים: Ovaleap; Zonely; Seasonique; Colpotrophine; Actonel (להלן: "תיק בריאות האישה").

במסגרת עסקת המיזוג, תרמקס (בשמה הקודם IWH UK Midco 2 limited) רכשה את תיק בריאות האישה של טבע.

3. הכבילה והשפעתה על התחרות

עסקת המיזוג אושרה על ידי אחרי שמצאתי כי היא אינה מעלה חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות או לפגיעה בציבור, לאור היעדר הפעילות של תרמקס בתחום הפעילות של העסק הנרכש.

עניינה של הבקשה נושא החלטתי זאת היא בשלוש כבילות הנלוות לעסקת המיזוג: האחת, התחייבות של טבע, לרבות כל אדם קשור, שלא לעסוק בשיווק או מכירה של מוצרים שבתיק בריאות האישה מחוץ לארצות הברית וקנדה, בכפוף לחריגים המנויים בהסכם ולתקופה של שנתיים ממועד ההשלמה; השנייה, התחייבות של טבע, לרבות אדם קשור, שלא לשדל עובדים המספקים שירותים הקשורים באופן בלעדי לעסק הנרכש לתקופה של שנה ממועד ההשלמה; והשלישית, התחייבות של תרמקס, לרבות אדם קשור, שלא לשדל עובדי טבע שלא סיפקו שירותים הקשורים לעסק הנרכש, לתקופה של שנה ממועד ההשלמה.

לעניין שתי הכבילות הראשונות, הצדדים הסבירו שבכבילות אלה נחוצות על מנת לשמור על ערכו של העסק הנרכש במיזוג. לדברי הצדדים הכבילות עומדות בתנאי כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג לכבילות נלוות למיזוגים), התשס"ט-2009 (להלן: "פטור הסוג") מבחינת היקפן ותקופתן. משכך, לדבריהם, הצורך בהגשת בקשת הפטור התעורר רק בשל ספק בעניין התקיימות התנאי שבסעיף 3(4) לפטור הסוג, לאור המורכבות שיש בהגדרת שווקים רלוונטיים בתחום התרופות.

לעניין הכבילה השלישית, הצדדים מסרו שהכבילה נדרשת בשל שיתוף פעולה שיתקיים בין הצדדים אחרי השלמת העסקה. הצדדים הסבירו שכיום אין לתרמקס תשתית שתאפשר לה לקלוט את הפעילות המועברת באופן מידי, ומשכך היא נדרשת לרכוש מטבע שירותי תמיכה שיסייעו לה בהעברת הפעילות ובפיתוח יכולת פעילות עצמאית על ידיה לאורך תקופת מעבר בין 12 עד 18 חודשים לפחות. הצדדים הסבירו שכבילת אי-השידול מצד תרמקס נדרשת על מנת שטבע תוכל לספק לה שירותי תמיכה הכרחיים אלה בלי לחשוש שתרמקס תנצל את המגע השוטף על מנת לשדל את עובדיה של טבע.

לאור האמור, שוכנעתי שעיקרן של הכבילות אינן בהפחתת התחרות או במניעתה ושהן נחוצות לשם מימוש עיקרו של ההסדר. כמו כן, בשים לב לטעמים שהובילו לאישור המיזוג וכן בשים לב לכך שתקופתן של הכבילות קצרה באופן משמעותי מהתקופה שבפטור הסוג, מצאתי כי אין בכבילות כדי להגביל את התחרות בחלק ניכר של שוק המושפע מן ההסדר.

4. סוף דבר

לאחר שנועצתי בוועדה לפטורים ומיזוגים, ראיתי לנכון להשתמש בסמכות הנתונה לי בסעיף 14 לחוק ולהעניק את הפטור המבוקש.

בהתאם לסעיף 15(א) לחוק נתונה החלטתי זו לערר בפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל עליו ניתן הפטור.

מיכל הלפרין

 

הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, י"ז אייר תשע"ח

2 מאי, 2018

 


[1] החלטת הממונה בעניין אישור מיזוג בין IWH UK Midco 2 limited וטבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, תיק מיזוג 11075.

[2] קבוצת קרנות השקעה פרטיות אשר מנוהלת ע"י קבוצת CVC הכוללת אתCVC Capital Partners SICAV-FIS S.A  וחברות הבת שלה ושותפותיה ואת CVC Capital Partners Advisory Group Holding Foundation וחברות הבת שלה.