רשות התחרות

קישורים מהירים

02/01/18
501454

טיוטת נוסח הצו המוסכם בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין: מטרנה תעשיות ש.מ.
פרומדיקו בע"מ
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
02/01/2018
צד א:
הממונה על ההגבלים העסקיים
צד ב:
מטרנה תעשיות ש.מ.
פרומדיקו בע"מ
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ