רשות התחרות

קישורים מהירים

25/04/18
501496

טיוטת נוסח הצו המוסכם בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין:
חברת החשמל לישראל בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
25/04/2018
צד א:
הממונה על הגבלים עסקיים
צד ב:
חברת החשמל לישראל בע"מ