רשות התחרות

קישורים מהירים

05/06/18
501518

טיוטת נוסח הצו המוסכם בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין:
הממונה על הגבלים עסקיים
אגלים השקעות בע"מ

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
05/06/2018
צד א:
הממונה על הגבלים עסקיים
צד ב:
אגלים השקעות בע"מ

צו מוסכם לפי סעיף 50ב לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

{C}{C}א.   {C}{C}הגדרות

בצו יהיה למונחים הבאים הפירוש המופיע לצדם להלן:

"אגלים" -

אגלים השקעות בע"מ;

"אס או אס" -

אס או אס אנרגיה אקספרס בע"מ;

"בית הדין" -

בית הדין להגבלים עסקיים;

"גב' מססה" -

גב' עדינה מססה;

"ההפרה" -

ביצוע המיזוג בטרם התקבלה הסכמת הממונה, בניגוד להוראות פרק ג' לחוק;

"החוק" -

חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988;

"המוכרים" -

אגלים וגב' מססה;

"המיזוג" -

הסכם מיום 9 בינואר 2017 לפיו אס או אס תרכוש מאת המוכרים 100% מהון המניות הרגילות המונפק והנפרע של שערי חולון, שהושלם ביום 1 באפריל 2017;

"הממונה" -

הממונה על הגבלים עסקיים;

"שערי חולון" -

תחנת דלק שערי חולון בע"מ;

 

{C}{C}ב.    {C}{C}ההתחייבויות נשוא הצו

{C}{C}1.    {C}{C}המוכרים ישלמו, ביחד ולחוד, סך של 45 אלף ש"ח לאוצר המדינה בתוך 30 יום ממועד החלטת בית הדין הנותנת תוקף של צו להסכמות אלו בהתאם לסעיף 50ב לחוק.

{C}{C}2.    {C}{C}בכפוף לאישור צו מוסכם זה על ידי בית הדין ולקיום האמור בסעיף 1 לעיל, לא תנקוט הממונה צעדי אכיפה כנגד המוכרים או מי מטעמם, לרבות נושאי משרה, יועצים, עובדים, ומנהלים בהם, בגין ההפרה.

{C}{C}3.    {C}{C}אין באמור בצו זה כדי לגרוע מכל חובה או מגבלה המוטלת על המוכרים על פי כל דין, לרבות מכוח החוק.

{C}{C}4.    {C}{C}אין בהסכמות אלה משום הודאה או הסכמה מטעם המוכרים כי הם הפרו את החוק באופן כלשהו או כי מעשיהם פגעו בתחרות או בציבור.

 

ולראייה באנו על החתום:

 

 

____________________

____________________

תאריך

אגלים השקעות בע"מ

 

הח"מ _____________, בא/ת כוחה החוקי/ת של אגלים השקעות בע"מ, מאשר/ת בזאת כי מי שחתם לעיל בשמה הנו מוסמך לכך.

 

 

________________________

חתימה וחותמת

 

 

 

 

 

____________________

____________________

תאריך

גב' עדינה מססה

 

הח"מ _____________, בא/ת כוחה החוקי/ת של גב' עדינה מססה, מאשר/ת בזאת כי מי שחתם לעיל בשמה הנו מוסמך לכך.

 

 

________________________

חתימה וחותמת

 

 

 

 

____________________

____________________

תאריך

הממונה על הגבלים עסקיים