רשות התחרות

קישורים מהירים

05/06/18
501519

טיוטת נוסח הצו המוסכם בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין: הממונה על הגבלים עסקיים
אס או אס אנרגיה אקספרס בע"מ

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
05/06/2018
צד א:
הממונה על הגבלים עסקיים
צד ב:
אס או אס אנרגיה אקספרס בע"מ

צו מוסכם לפי סעיף 50ב לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

א.   הגדרות

בצו יהיה למונחים הבאים הפירוש המופיע לצדם להלן:

"אגלים" -

אגלים השקעות בע"מ;

"אס או אס" -

אס או אס אנרגיה אקספרס בע"מ;

"בית הדין" -

בית הדין להגבלים עסקיים;

"גב' מססה" -

גב' עדינה מססה;

"החוק" -

חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988;

"המוכרים" -

אגלים וגב' מססה;

"המיזוג" -

הסכם מיום 9 בינואר 2017 לפיו אס או אס תרכוש מאת המוכרים 100% מהון המניות הרגילות המונפק והנפרע של שערי חולון, שהושלם ביום 1 באפריל 2017;

"הממונה" -

הממונה על הגבלים עסקיים;

"שערי חולון" -

תחנת דלק שערי חולון בע"מ;

ב.    ההתחייבויות נשוא הצו

1.    אס או אס תשלם סך של 83 אלף ש"ח לאוצר המדינה בתוך 30 יום ממועד שתומצא לאס או אס החלטת בית הדין הנותנת תוקף של צו להסכמות אלו בהתאם לסעיף 50ב לחוק.

2.    בכפוף לאישור צו מוסכם זה על ידי בית הדין ולקיום האמור בסעיף 1 לעיל, לא תנקוט הממונה כל צעדי אכיפה כנגד אס או אס או מי מטעמה, לרבות נושאי משרה בה, יועציה, עובדיה, בעלי מניותיה ומנהליה, בעבר או בהווה, בגין ביצוע המיזוג בטרם התקבלה הסכמת הממונה.

3.    אין באמור בצו זה כדי לגרוע מכל חובה או מגבלה המוטלת על אס או אס על פי כל דין, לרבות מכוח החוק.

4.    אין בהסכמות אלה משום הודאה או הסכמה כלשהי, בין במפורש ובין במשתמע, מטעם אס או אס או מי מטעמה, באשר להפרה של הוראות החוק באופן כלשהו או כי מעשיה פגעו בתחרות או בציבור.

ולראיה באנו על החתום:

 

 

____________________

__________________________

תאריך

אס או אס אנרגיה אקספרס בע"מ

 

הח"מ _____________, בא/ת כוחה החוקי/ת של אס או אס אנרגיה אקספרס בע"מ, מאשר/ת בזאת כי מי שחתם לעיל בשמה הנו מוסמך לכך.

 

 

 

________________________

חתימה וחותמת

 

 

 

 

 

____________________

____________________

תאריך

הממונה על הגבלים עסקיים