רשות התחרות

קישורים מהירים

18/11/18
501596

טיוטת נוסח הצו המוסכם בין הממונה על הגבלים עסקיים לבין:
יאט"א IATA- International Air Transport Association

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
18/11/2018
צד א:
הממונה על הגבלים עסקיים
צד ב:
יאט"א
IATA- International Air Transport Association;

 

צו מוסכם לפי סעיף 50ב לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח – 1988

 

א.         הגדרות

בצו זה יהיה למונחים הבאים הפירוש המופיע לצדם להלן:

"בית הדין" -

בית הדין להגבלים עסקיים;

"דוח" -

דוח המכיל מידע על אודות חלקה היחסי של פעילות סוכנות נסיעות מול חברת התעופה הרלבנטית מתוך סך הפעילות של הסוכנות בתכנית ה-BSP בתקופה הרלבנטית לדוח, לרבות מידע מסוג זה הזמין לצפייה בתכנית ה-BSP;

"החוק" -

חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988;

"החלטת הפטור"-

החלטה לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 בדבר מתן פטור בתנאים מאישור בית הדין להסדר כובל שצדדים לו ארגון התעופה הבינלאומי (International Air Transport Association) וחברות תעופה בעניין תכנית ה-BSP (Billing and Settlement Plan) (7.11.2013) הגבלים עסקיים 500525;

"יאט"א" -

IATA- International Air Transport Association;

"הממונה" -

הממונה על הגבלים עסקיים;

"תכנית ה-BSP"

ההסדר מושא החלטת הפטור;

ב.         ההתחייבויות נשוא הצו

1.       יאט"א תשלם סך של 10,000 ש"ח לאוצר המדינה בתוך 30 יום מעת החלטת בית הדין הנותנת תוקף של צו להסכמות אלו בהתאם לסעיף 50ב לחוק.

2.       בכפוף לאישור צו מוסכם זה על ידי בית הדין ולקיום האמור בסעיף 1 לעיל, לא תנקוט הממונה צעדי אכיפה נוספים נגד יאט"א או מי מטעמה, לרבות נושאי משרה, יועצים, עובדים ומנהלים בה, וכן כנגד משתמשים בתכנית בגין הפקת דוח במסגרת תכנית ה-BSP, בגין האפשרות להפיק דוח ובגין הזמנת דוח וצפייה בו עד ליום 13.11.2018.

3.       אין בהסכמות אלה משום הודאה או הסכמה כלשהם מטעם יאט"א או מי מטעמה, לרבות נושאי משרה בה או עובדיה, בהפרת הוראות החלטת הפטור.

4.       אין באמור בצו זה כדי לגרוע מכל חובה או מגבלה המוטלת על יאט"א על פי כל דין, לרבות מכוח החוק.

 

ולראייה באנו על החתום:

 

 

____________________

____________________

תאריך

International Air Transport Association

 

אני   __________, בא כוחה החוקי של יאט"א, מאשר/ת בזאת כי מי שחתם לעיל בשמה הוא מוסמך לכך.

 

________________________

חתימה וחותמת

 

 

 

____________________

 

____________________

תאריך

 

הממונה על הגבלים עסקיים