רשות התחרות

קישורים מהירים

05/11/12
500246

נוסח הצו המוסכם בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין:
וידאו חמישה כוכבים הפצה (1991) בע"מ
דוד חסקי

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
05/11/2012

צו מוסכם לפי סעיף 50ב' לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

א. הגדרות

בצו זה:

"הממונה"

הממונה על הגבלים עסקיים;

"בית הדין"

בית הדין להגבלים עסקיים;

"חוק ההגבלים העסקיים"

חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988;

"הצדדים"

וידאו חמישה כוכבים הפצה (1991) בע"מ; דוד חסקי.

ב. ההתחייבויות נשוא הצו

  1. הצדדים מודים כי לא מסרו לממונה על ההגבלים העסקיים נתונים שנדרשו למסור  על פי סעיף 46(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, ביום 8.3.10.
  2. הצדדים ישלמו ביחד ולחוד, סך של 15,000 ₪ לאוצר המדינה בחמישה עשר תשלומים חודשיים שווים (1,000 ₪ בכל חודש) החל מחודש מעת החלטת בית הדין הנותנת תוקף של צו להסכמות אלו בהתאם לסעיף 50ב' לחוק ההגבלים העסקיים.
  3. בכפוף לאישור צו מוסכם זה על ידי בית הדין ולקיום ההתחייבות לתשלום על פיו וכמפורט לעיל, לא ינקוט הממונה צעדי אכיפה נוספים כנגד הצדדים או מי מהם או נושאי המשרה בהם או נציגיהם בגין ההימנעות מלמסור נתונים כאמור בסעיף 1 לעיל.

ולראייה באנו על החתום:

 

 

____________________

____________________

תאריך

וידאו חמישה כוכבים הפצה (1991) בע"מ

 

אני   __________, בא כוחה החוקי של וידאו חמישה כוכבים הפצה (1991) בע"מ, מאשר/ת בזאת כי מי שחתם לעיל בשמה הנו מוסמך לכך.

 

 

________________________

חתימה וחותמת

 

 

 

____________________

____________________

תאריך

דוד חסקי

 

אני   __________, בא כוח דוד חסקי, מאשר/ת בזאת את חתימתו.

 

________________________

חתימה וחותמת

 

 

 

 

____________________

____________________

תאריך

הממונה על הגבלים עסקיים