רשות התחרות

קישורים מהירים

01/01/16
500989

נוסח הצו המוסכם בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין:
הראל חברה לביטוח בע"מ
ומדנס סוכנות לביטוח בע"מ

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
01/01/2016
צד א:
הממונה על הגבלים עסקיים
צד ב:
הראל חברה לביטוח בע"מ
ומדנס סוכנות לביטוח בע"מ
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
ביה"ד להגבלים עסקיים

צו מוסכם לפי סעיף 50ב' לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

 

א.      הגדרות

בצו יהיה למונחים הבאים הפירוש המופיע לצדם להלן:

"אדם קשור"

כמובנו בכללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות), תשס"ו-2006;

"בית הדין"

בית הדין להגבלים עסקיים;

"ההסכם"

 

 

"הממונה"

הסכם מיום 15.11.2009, בין הראל לבין מדנס, לתקופה שעד יום 15.11.2019, או עד יום 15.11.2029, אם הוארכה התקופה בהתאם להוראות סעיף 6.1 להסכם;

הממונה על הגבלים עסקיים;

"הראל"

"הרשות"                             

הראל חברה לביטוח בע"מ;

רשות הגבלים עסקיים;

"חוק ההגבלים העסקיים"

חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988;

"מדנס"

"תקופת ההסכם הרגילה"

מדנס סוכנות לביטוח בע"מ;

החל מיום 15.11.2009 ועד יום 15.11.2019;

 

ב.      ההתחייבויות נשוא הצו

1.      הראל ומדנס יבטלו לאלתר את כל ההוראות הנוגעות לבלעדיות ולאי תחרות בהסכם. בכלל זה יבוטלו סעיפים 2.2, 2.3, 2.4 ו-6.4 להסכם, תבוטל ההתייחסות לבלעדיות שבסעיף 2.5 להסכם ותבוטל זכות הסירוב של הראל, הקבועה בסעיף 2.6 להסכם.

2.      בכפוף לאישור צו מוסכם זה על ידי בית הדין:

                               א.         הראל תשלם 4 מיליון ש"ח לאוצר המדינה. התשלום יבוצע בתוך 30 יום ממועד החלטת בית הדין, הנותנת תוקף של צו להסכמות נשוא צו זה בהתאם לסעיף 50ב' לחוק ההגבלים העסקיים (להלן: "מועד החלטת בית הדין").

                               ב.         מדנס תשלם 2.4 מיליון ש"ח לאוצר המדינה. התשלום יבוצע ב-6 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, החל מ- 30 יום ממועד החלטת בית הדין.

3.      בכפוף לאישור צו מוסכם זה על ידי בית הדין ולקיום האמור בסעיפים 1-2 לעיל:

א. הממונה לא ינקוט צעדי אכיפה נגד הראל, מדנס או כל אדם קשור למי מהן או מי מטעמן, לרבות נושאי משרה בהן, יועצים, עובדים, מנהלים ובעלי הזכויות בהן (להלן יחד: "הצדדים"), בגין הוראות בהסכם המפרות, לכאורה, את חוק ההגבלים העסקיים במשך תקופת ההסכם הרגילה.

ב. ככל שהממונה יסבור כי הוראה בהסכם מפרה את חוק ההגבלים העסקיים, הממונה לא ינקוט צעדי אכיפה נגד הצדדים, בגין הפרה לכאורית זו, בהתייחס לתקופה שעד לתום תקופת ההסכם הרגילה או עד סיום 3 חודשים מהמועד בו יודיע הממונה להראל ולמדנס (לאחר שאיפשר להן להשמיע את עמדתן בנוגע להפרה לכאורה) על עמדתו בדבר קיומה של ההוראה המפרה לכאורה, על פי המאוחר מבין שניהם.

4.      אין בהסכמות אלה משום הודאה או הסכמה מטעם הראל, מדנס או מי מטעמן, לרבות נושאי משרה בהן, כי הפרו את חוק ההגבלים העסקיים באופן כלשהו.

 

ולראייה באנו על החתום:

 

 

תאריך

 

הראל

 

אני ________________, בא/ת כוחה החוקי של הראל, מאשר/ת בזאת כי ______________ הוא החתום לעיל וכי הוא מוסמך לחתום על הצו המוסכם בשם הראל.

 

 

_____________________

חתימה וחותמת

 

 

 

תאריך

 

מדנס

 

 

אני ________________, בא/ת כוחה החוקי של מדנס, מאשר/ת בזאת כי ______________ הוא החתום לעיל וכי הוא מוסמך לחתום על הצו המוסכם בשם מדנס.

 

_____________________

חתימה וחותמת

           

 

     

 

 

____________________ 

             ____________________

                  תאריך

             הממונה על הגבלים עסקיים