רשות התחרות

קישורים מהירים

25/12/17
501441

החלטה לפי סעיף 7(ב) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 בדבר מתן פטור מתחולת הוראות סעיף 7(א)(3)(א) ו-7(א)(4) להכתבת מחיר מרבי לצרכן בהסדרים שבין נטו מלינדה סחר בע"מ לבין קמעונאים

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
25/12/2017

החלטה לפי סעיף 7(ב) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 בדבר מתן פטור מתחולת הוראות סעיף 7(א)(3)(א) ו-7(א)(4) להכתבת מחיר מרבי לצרכן בהסדרים שבין נטו מלינדה סחר בע"מ לבין קמעונאים

1.      {C}פתח דבר

בפניי בקשה למתן פטור לפי סעיף 7(ב) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 (להלן: "חוק המזון") מתחולת הוראות סעיף 7(א)(3)(א) ו-7(א)(4) לחוק המזון לכבילה בדבר קביעת מחיר מרבי לצרכן בהסדרים שנחתמו בין נטו מלינדה סחר בע"מ (להלן: "נטו") לבין מרב מזון כל בע"מ, שוק העיר בע"מ וסטופ מרקט בע"מ (להלן: "הקמעונאים").

במסגרת ההסדרים האמורים התחייבו הקמעונאים כי בשר בקר טרי טחון (להלן: "בשר טחון") שייובא על ידי נטו – בהתאם למכסה פטורה ממכס בה זכתה במסגרת הליך תחרותי שפרסם משרד הכלכלה – יימכר לצרכן במחיר אשר אינו עולה על המחיר שבו נקבה נטו בהצעה שהוגשה על-ידה במסגרת ההליך התחרותי.

לאחר שבחנתי את ההסדרים והפעולות בגינם נתבקש הפטור, כמו גם את השפעתם האפשרית על התחרות, שוכנעתי כי אין בהסדרים או בביצוע הפעולות נושא בקשת הפטור כדי ליצור חשש לפגיעה בתחרות. מטעמים אלו ההסדרים והפעולות ראויים לפטור לפי סעיף 7(ב) לחוק המזון.

2.      {C}ההסדר

ביום  16 באוקטובר 2017 פרסם משרד הכלכלה הליך תחרותי לחלוקת מכסות יבוא פטורות ממכס לבשר בקר טרי, במסגרתו חולקו מכסות לייבוא בשר בקר טרי בהיקף של 12,370 טון (להלן: "ההליך התחרותי").{C}[1]

ההליך התחרותי נועד לקדם את התחרות בתחום בשר בקר טרי ולהביא להפחתת מחירים לצרכן. בהתאם לתנאי ההליך התחרותי, על המעוניין לקבל הקצאה של מכסה פטורה ממכס לייבוא בשר בקר טרי, לפרט את גודל ההקצאה שהוא מעוניין לקבל ואת המחיר המרבי לצרכן לקילוגרם בשר טחון. אמת המידה לבחירת ההצעות הזוכות בהליך התחרותי נקבעה כך שבהליך תיבחרנה ההצעות בהן המחיר לקילוגרם בשר טחון לצרכן הוא הזול ביותר.

לפי תנאי ההליך התחרותי, על המציע להתחייב כי הבשר הטחון יימכר לצרכן במחיר שלא יעלה על המחיר שננקב על ידו בהליך התחרותי, וכי לפחות 27% מהמכסה בה יזכה תימכר לצרכן כבשר טחון. עוד נקבע בהליך התחרותי כי מציע שהוא אינו משווק קמעונאי נדרש להציג חוזה עם קמעונאים על פיו הם מתחייבים למכור בשר טחון לצרכן במחיר שאינו עולה על המחיר שננקב בהצעה שהוגשה על ידו.

בהתאם להוראת סעיף 4.3 בהליך התחרותי, על זוכה העונה להגדרה של ספק גדול בחוק המזון להציג תוך 30 יום ממועד ההודעה על זכייתו פטור מאת הממונה על ההגבלים העסקיים (להלן: "הממונה") מן האיסור הקבוע בסעיף 7(א)(3)(א) לחוק המזון בגין ההסדרים עם הקמעונאים.

3.      {C}השפעת הפעולות וההסדרים על התחרות

סעיף 7(א)(3)(א) בחוק המזון אוסר על ספק גדול להכתיב, להמליץ או להתערב בכל דרך אחרת במחיר לצרכן שגובה הקמעונאי עבור מצרך שהספק הגדול מספק. סעיף 7(א)(4) לחוק המזון קובע כי קמעונאי גדול לא יהיה צד להסדר עם ספק גדול הנוגע לעניינים המנויים בסעיף 7(א)(3) לחוק המזון.{C}[2]

נטו הגיעה להסדרים עם הקמעונאים בעניין המחיר המרבי לצרכן – בהתאם למחיר שצוין בהצעתה בהליך התחרותי. הסדרים אלה מהווים הפרה של הוראות סעיף 7(א)(3)(א) לחוק המזון אלא אם ניתן לגביהם פטור מאת הממונה.

החשש התחרותי העיקרי העולה מכבילת מחיר כאמור הוא כי המחיר המרבי עלול להפוך בפועל למחיר קבוע או לשמש כנקודת ייחוס לקמעונאים, באופן שיביא לעליית מחירים או שיקל על תיאום.{C}[3]

ואולם, בנסיבות העניין שוכנעתי כי חשש זה מופג. המחיר המרבי נקבע במסגרת הליך תחרותי אשר ההצעות הזוכות בו הן ההצעות המתבססות על המחיר הנמוך ביותר לצרכן. כבילת המחיר המרבי לצרכן נדרשה על ידי משרד הכלכלה, כאמצעי להבטיח כי לפחות חלק מההטבה שניתנה לנטו "תגולגל" לידי הצרכן הסופי.

פטור זה ניתן על סמך המצגים העובדתיים שתוארו במסגרת בקשת הפטור ובשים לב להתחייבויות שנטו נטלה על עצמה במסגרת ההליך התחרותי.

4.      {C}סוף דבר

לאור האמור, שוכנעתי כי בנסיבות העניין אין בהסדרים ובפעולות האמורות כדי ליצור חשש לפגיעה בתחרות. על כן אני רואה לנכון להשתמש בסמכות הנתונה לי לפי סעיף 7(ב) לחוק המזון, ולהעניק את הפטור המבוקש.

למען הסר ספק, פטור כאמור בהחלטתי זו יחול גם על הסדרים זהים בין נטו לבין קמעונאים אחרים, במידה שנטו תבחר לשווק בשר בקר טרי באמצעות קמעונאים אחרים.

תוקף הפטור הוא עד ליום 31 בדצמבר 2018.

 

  מיכל הלפרין

הממונה על הגבלים עסקיים

25 December 2017{C}


{C}[1]{C} http://economy.gov.il/Publications/News/Pages/update_freshmeat2018.aspx.

[2]{C} חלק מהקמעונאים הם קמעונאים גדולים, כמשמעות  מונח זה בחוק המזון, ומכאן שהם נדרשים לקבל פטור מאת הממונה.

[3]{C} ראו החלטה לפי סעיף 7(ב) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 בענין סימון מחיר מומלץ לצרכן על מצרכים המסופקים על ידי יפאורה-תבורי בע"מ (15.6.2015) הגבלים עסקיים 500806.