רשות התחרות

קישורים מהירים

09/10/16
501061

רשות ההגבלים העסקיים מפרסמת טיוטת מחקר העוסק במתודולוגיה להגדרת שווקים באמצעות מודלים אקונומטריים של ביקוש

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
09/10/2016

9 באוקטובר 2016

‏ז' תשרי תשע"ז

הודעה לעיתונות

רשות ההגבלים העסקיים מפרסמת טיוטת מחקר העוסק במתודולוגיה להגדרת שווקים באמצעות מודלים אקונומטריים של ביקוש

המחקר מדגים את יישום המתודולוגיה עבור ענף הממרחים מבוססי חלב ומוצא כי עבור כל אחת מקבוצות המוצרים הבאות - מוצרי קוטג', גבינה לבנה, גבינה צהובה שמנה (מעל 9% שומן), גבינה מלוחה, גבינת שמנת, גבינה במרקם שמנת ולאבנההתחליפים למוצר הם מוצרים אחרים מאותה קבוצה בלבד.

רשות ההגבלים העסקיים פרסמה בתאריך 28 בספטמבר 2016 לעיון הציבור טיוטת מחקר המציגה מודל אקונומטרי לאמידת גמישויות על בסיס התנהגות צרכנים לצורך הגדרת שווקים. המודל יושם על ענף הממרחים מבוססי החלב בישראל.

המחקר נערך על ידי חטיבת התחרותיות ברשות, שעיסוקה בעריכת מחקרי שוק אודות רמת התחרות בענפי משק שונים. המחקר כולל סקירה של המודל האמפירי בו נעשה שימוש לצורך אמידת דפוסי הביקוש והתחלופה בין מוצרים (Two-level Nested Logit), וכן דיון ביישום מבחן המונופול ההיפותטי על בסיס תוצאות אמידת המודל.

במסגרת המתודולוגיה הוגדרה "קבוצת תחרות" כאוסף המוצרים אשר השוק הרלוונטי עבור כל אחד מהם כולל מוצרים השייכים לאותה קבוצה תחרות בלבד. על פי המתודולוגיה, בשלב הראשון, מיושם המודל האקונומטרי ומתבצעת אמידה אמפירית של גמישויות הביקוש. בשלב השני, הגמישויות שנאמדו משמשות להגדרת שוק עבור כל מוצר ומוצר באמצעות מבחן המונופול ההיפותטי. בשלב השלישי, החוקר בוחן האם השערת המוצא בדבר הבידול בין המוצרים, שנעשית על סמך ניתוח מקדים, תואמת את קבוצות התחרות העולות מהגדרות השוק האמפיריות. יישום המתודולוגיה לענף ממרחי החלב העלה כי קיים בסיס אמפירי לחלוקת ממרחי חלב לקבוצות התחרות הבאות: קוטג', גבינה לבנה, גבינה צהובה שמנה (מעל 9% שומן), גבינה מלוחה, גבינת שמנת, גבינה במרקם שמנת ולאבנה.

עבודה זו מציגה יישום יוצא דופן במורכבותו ובהיקפו של מבחן המונופול ההיפותטי, תוך שימוש בכלים אקונומטריים של אמידת ביקוש. יישום כאמור על פי רוב אינו אפשרי כלל ומכל מקום כרוך בקשיים לא מבוטלים, והוא חורג מסל הכלים המשמש את הרשות בעבודתה השוטפת. לפיכך, ככלל, ניתוח איכותני, המבוסס על זיהוי מאפיינים עקיפים המלמדים על תגובותיהם הצפויות של צרכנים לשינוי במחיר המוצר, יוסיף לשמש את הרשות כניתוח המלמד על גבולותיו של שוק המוצר הרלוונטי.

ההודעה לעיתונות מהווה תיאור חופשי ותמציתי של המחקר. הצגה מלאה של המתודולוגיה מצויה בדוח שפורסם.

כל אדם המעוניין בכך מוזמן להעביר הערותיו ביחס לטיוטת הדוח וזאת עד ליום 30 בנובמבר 2016.

ניתן להעביר את ההערות לרשות ההגבלים העסקיים, רחוב עם ועולמו 4, ת.ד. 34281 ירושלים 91341, באמצעות פקס שמספרו 02-5458555 (לידי אסף קובו) או בדואר אלקטרוני לכתובת assafk@aa.gov.il.