רשות הגבלים עסקיים

קישורים מהירים

09/07/17
501271

רשות הגבלים עסקיים מפרסמת את דו"ח הדלק
תחרות גאוגרפית בתחנות תדלוק - הקשר בין מבנה השוק למחירי הבנזין

‏‏ט"ו תמוז, תשע"ז

‏‏9 יולי, 2017

-הודעה לעיתונות-

 

רשות הגבלים עסקיים מפרסמת את דו"ח הדלק

תחרות גאוגרפית בתחנות תדלוק  - הקשר בין מבנה השוק למחירי הבנזין

רשות הגבלים עסקיים מפרסמת היום (א') להערות הציבור דו"ח בנושא ענף תחנות התדלוק בו היא מפרסמת את המלצותיה לקידום התחרות בתחום ואת מדיניותה ביחס להסכמים ארוכי טווח בין חברות הדלק לבין מפעילי תחנות התדלוק או בעלי הקרקעות עליהן הן מוקמות.

דו"ח הרשות מסכם מחקר מקיף במסגרתו פותחה מתודולוגיה לבחינת היבטים תחרותיים גיאוגרפיים בענף תחנות התדלוק ונבחן הקשר בין מאפייני תחנת תדלוק והסביבה התחרותית שלה, לבין ההנחות המוצעות לצרכן בתחנה. מחקר זה נערך כחלק מהמאמץ הממשלתי לקדם את התחרות בענף.

מסקנות המחקר מלמדות:

v      תחנות תדלוק של חברות דלק קטנות מציעות בממוצע הנחות משמעותיות יותר מתחנות תדלוק של ארבע חברות הדלק הגדולות: "פז", "דלק", "סונול" ו- "דור-אלון" ומספקות שירות מלא בלבד. כלומר, מספקות הנחות גבוהות יותר ובשירות שעדיף לפחות עבור חלק מהצרכנים;

v     לא קיימת תחרות משמעותית בין ארבע חברות הדלק הגדולות בעוד שקיומה של חברת דלק קטנה מביאה להורדת מחירים בתחנות התדלוק הנמצאות בקרבה גיאוגרפית לה. אולם, נראה שחסמי כניסה וההתרחבות מקשים על כניסתן של חברות דלק קטנות לשוק. חסמי כניסה אלה נובעים ממגבלות המונעות את הגדלת היצע תחנות התדלוק הקיימות ומהסכמים ארוכי טווח עם מפעילי ובעלי תחנות תדלוק קיימות.

על כן, בצד פעולות ממשלתיות לצמצום החסמים ולהגדלת היצע תחנות התדלוק באזורים גיאוגרפיים ממועטי תחנות תדלוק, דו"ח(דין וחשבון) זה ממליץ על הקלת כניסתם של מתחרים קטנים וחדשים במקום תחנות התדלוק הקיימות באמצעות יצירת מתווה הדרגתי לכניסתן של חברות דלק קטנות וחדשות, קידום הקמת תחנות תדלוק חדשות שיופעלו על ידי חברות דלק קטנות ונקיטת מדיניות אחידה לגבי הסכמים אנכיים בין חברות דלק הנוגעים לתחנות תדלוק.

המלצתו העיקרית של הדו"ח(דין וחשבון) נוגעת לאזורים בהם נמצאה נוכחות ריכוזית של חברת דלק גדולה, לצד היעדרה של חברת דלק קטנה באותו אזור. באזורים אלה, חברה גדולה לא תוכל להתקשר בכל סוג של הסכם (לרבות הסכם חדש, חידוש הסכם או הארכתו) עם תחנת תדלוק מבלי לקבל תחילה היתר פרטני ממערך הפיקוח על הגבלים עסקיים.

המלצה נוספת נוגעת ל-184 אזורים בהם נמצא כי קיימת תחנת תדלוק אחת בלבד, המוחזקת על ידי אחת מארבע חברות הדלק הגדולות. לעמדת הרשות, ביחס לאזורים אלה על המדינה לשקוד במיוחד על איתור קרקעות לצורך הקמת תחנות תדלוק חדשות ולהקצותן לחברות קטנות בלבד.

בנוסף, נוכח חסמי הכניסה וההתרחבות בתחום, הנובעים בעיקרם ממחסור בשטחים מתאימים להקמת תחנות תדלוק ורגולציה מכבידה בתחום, מביעה הרשות את עמדתה בדו"ח כי בכל הנוגע להסכמים בין חברות הדלק למפעילי תחנות תדלוק או לבעלי הקרקע, תינתן חשיבות מיוחדת למשך ההתקשרות בהסכמים אלו שככלל לא תעלה על 3 שנים, וזאת למעט מקרים חריגים המצדיקים סטייה מתקופה זו.

__________________________________

כל אדם המעוניין בכך מוזמן להעביר הערותיו ביחד לדוח המפורסם וזאת עד ליום 24 באוגוסט 2017. ניתן להעביר את ההערות לרשות ההגבלים העסקיים, רחוב עם ועולמו 4, ת.ד. 34281 ירושלים 91341, באמצעות פקס שמספרו 02-5458555 (לידי דנה טירנגל בר-צור) או בדואר אלקטרוני לכתובת danat@aa.gov.il.