רשות הגבלים עסקיים

קישורים מהירים

26/07/17
501286

רשות ההגבלים העסקיים מודיעה על כוונתה לחדש את כללי פטור הסוג להסדרי שיווק קיבולת טיסה ליעדים שתחת הסכמי שמיים פתוחים ואת כללי פטור הסוג להסדרים תפעוליים שעניינם תובלה בין-לאומית בים

ירושלים, ג' אב, תשע"ב

26 ביולי 2017

 

רשות ההגבלים העסקיים מודיעה על כוונתה לחדש את כללי פטור הסוג  להסדרי שיווק קיבולת טיסה ליעדים שתחת הסכמי שמיים פתוחים ואת כללי פטור הסוג להסדרים תפעוליים שעניינם תובלה בין-לאומית בים

 

רשות ההגבלים העסקיים פרסמה היום (יום ד', 26 ביולי 2017) להערות הציבור טיוטות כללי פטור סוג שבכוונתה לחדש: כללים בעניין הסדרי שיווק קיבולת טיסה ליעדים שתחת הסכמי שמיים פתוחים, וכללים בעניין להסדרים תפעוליים שעניינם תובלה בין-לאומית בים. כללים אלה הותקנו בשנת 2012 לתקופה של 5 שנים, והרשות מבקשת להאריך את תוקפם בחמש שנים נוספות.  

 

פטור הסוג לשיווק קיבולת טיסה ליעדים שתחת הסכמי שמיים פתוחים הותקן בעקבות חתימת הסכם השמיים הפתוחים עם האיחוד האירופי בשנת 2012, וכן לאור קיומו של הסכם שמיים פתוחים עם ארה"ב. הסכמי השמיים הפתוחים הסירו מגבלות רגולטוריות משמעותיות על התחרות בין חברות התעופה, שהובילו להסרה של חסמי תחרות ולכניסת מתחרים נוספים לקווים. בהתאם, פחתו הסיכונים לפגיעה בתחרות כתוצאה מהסדרי השיווק הנכללים בטיוטת פטור הסוג כמו גם יכולתם של הצדדים להם לנצל לרעה כוח שוק. על פי פטור הסוג, אשר חידושו מתבקש כעת, נבחנים הסדרי שיווק קיבולת טיסה ליעדים שתחת הסכמי שמיים פתוחים באופן עצמאי על ידי הצדדים לעניין השפעתם על התחרות (self assessment) ובמקום להידרש לפטור או אישור רגולטורי מראש, הם כפופים לפיקוח בדיעבד, בדומה למצב הדברים באיחוד האירופי ובארצות הברית. על מנת לחסוך בירוקרטיה מיותרת, בכללים המחודשים הרשות מבקשת לבטל את החובה להודיע לרשות על קיום ההסדר ולהגיש לה עותק של המסמך המכונן אותו. המדובר, ככלל, בהסדרים גלויים, כך שהודעה כאמור למעשה אינה נחוצה. 

 

פטור הסוג להסדרים תפעוליים שעניינם תובלה בין-לאומית בים עוסק בשיתופי פעולה בין חברות ספנות בהובלת מטען במסגרת קווי הפלגה, הפוקדים נמלים לפי תכנון ידוע מראש ובלוחות זמנים קבועים מראש. פטור הסוג הישראלי הולך בעקבות כללי פטור סוג דומים שהתקין האיחוד האירופי, והוא מאפשר להסדרים תפעוליים מסוימים (הסדרי קונסורציום) לפעול ללא צורך לפנות לקבלת פטור או אישור מראש מאת מערך ההגבלים העסקיים.

 

לאחר קבלת הערות מן הציבור ושקילתן יובאו פטורי הסוג לאישור הועדה לפטורים ולמיזוגים ולחתימת שר הכלכלה, כנדרש בחוק ההגבלים העסקיים.