רשות התחרות

קישורים מהירים

18/02/19
501634

הודעה על כוונת הממונה ליתן הוראות לש. שסטוביץ בע"מ לפי סעיף 31ו לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
18/02/2019

                                                                                                                  

הודעה על כוונת הממונה ליתן הוראות לש. שסטוביץ בע"מ לפי סעיף 31ו לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988

 

אני מודיעה בזה כי בעוד 14 ימים בכוונתי ליתן הוראות לפי סעיף 31ו לחוק התחרות הכלכלית התשמ"ח-1988 (להלן החוק) לחברת ש. שסטוביץ בע"מ (להלן שסטוביץ).

במסגרת בדיקה שערכה רשות התחרות עלה כי בהתאם להנחיות חברת Colgate-Palmolive, שסטוביץ נוהגת לדווח לה על מוצריה שיובאו לארץ ביבוא מקביל ובכלל זה על אודות משחות שיניים הנמכרות בארץ תחת המותג קולגייט. דפוס פעולה זה של שסטוביץ מעלה חשש כי ייפגע באופן משמעותי יבוא מקביל ובשל כך עלולה להיפגע באופן משמעותי התחרות בענף משחות השיניים. לפיכך בכוונתי להפעיל את סמכותי לפי סעיף 31ו(א) לחוק ולהורות לשסטוביץ כדלקמן:

א.      בהוראה זו יהיה למונחים הבאים הפירוש להלן:

"אדם קשור", "במישרין או בעקיפין" – כהגדרתם בכללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות) (הוראת שעה), תשס"ו-2006;

"קולגייט פלמוליב" – Company Colgate-Palmolive, לרבות כל אדם קשור לה;

"שסטוביץ" – ש. שסטוביץ בע"מ, לרבות כל אדם קשור לה;

"משחות שיניים מיבוא מקביל" – כל משחות השיניים המיוצרות על ידי קולגייט פלמוליב אשר יובאו לישראל ביבוא מקביל.

ב.      "שסטוביץ לא תדווח, במישרין או בעקיפין, לקולגייט פלמוליב על המצאות משחות שיניים מיבוא מקביל בישראל, לא תספק מידע לקולגייט פלמוליב על המצאות משחות שיניים מיבוא מקביל בישראל, לא תספק תיעוד או פרטים לקולגייט פלמוליב על המצאות משחות שיניים מיבוא מקביל בישראל."

 

מיכל הלפרין,

 

הממונה על התחרות

 

ירושלים, ח' באדר א' תשע"ט

13 בפברואר 2019